Preskočiť na obsah

Vodozádržné - bioretenčné opatrenia

Zachytávanie dažďovej vody

Vplyvom klimatických zmien sme svedkami čoraz častejších výkyvov počasia, ktoré sa prejavujú aj čoraz vyššími nárazovými teplotami, a tým aj nepriaznivým dopadom na zásoby vody. Dôležitosť tejto komodity si uvedomujeme až pri jej nedostatku, a preto je tu riešenie zachytávania dažďovej vody formou dažďových záhrad, zberných jazierok prípadne iných alternatív ako efektívny a zároveň estetický spôsob zmiernenia dopadov sucha.

Dažďová záhrada

Dažďová záhrada je cielene vytvorená priehlbina, určená na zber dažďovej vody z pevných plôch, napr. striech, chodníkov, parkovísk a pod. Voda prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k odvodňovaniu. Výhodou je, že tento systém funguje aj v súkromnej záhrade a správne navrhnutá dažďová záhrada spomalí odtok vody, čím sa zväčšia možnosti jej vsiaknutia do okolitej pôdy, no zároveň však nevytvára podmienky pre stojatú vodu. Pod pojmom dažďová záhrada si predstavujeme spoločenstvo rastlín, ktoré odolávajú extrémnym podmienkam krátkodobého zamokrenia.
Celkové rozmery závisia od veľkosti odvodnených spevnených plôch, svahovitosti terénu alebo typu pôdy, napr. pri väčšom sklone terénu musí byť retenčné vyhĺbenie hlbšie a dimenzované na väčší objem vody. Typ pôdy zase ovplyvňuje rýchlosť vsakovania vody do podložia.

Výhody:

  • vyparená/ pozbieraná dažďová voda znižuje teplotu vzduchu počas letných mesiacov
  • zvyšuje vlhkosť vzduchu
  • znižuje prašnosť a výskyt alergénov
  • zachytená dažďová voda je vhodná na polievanie, čím šetrí financie vynaložené na odkanalizovanie dažďovej vody
  • zmierňuje riziko lokálnych povodní, no zároveň zvyšuje zásoby podzemných vôd

 

Zberné / retenčné jazierko

Retenčné jazierka sú jednou z alternatív kontroly a regulácie množstva a kvality zadržiavanej dažďovej vody. Sieť podzemných potrubí umožňuje zachytenie a odvedenie veľkého množstva vody a reguluje jej výstup podľa potreby, aby sa udržala požadovaná výška hladiny. Je však potrebná výsadba prírodnej vegetácie, nielen z estetického hľadiska, no najmä kvôli zlepšeniu stability brehov. 

 

V rámci tohto riešenia je veľmi dôležitá údržba a zabezpečenie, aby neboli potrubia zablokované. Správna a pravidelná údržba môže v budúcnosti znížiť nákladné opravy. 

 

Zelené / zatrávňovacie tvárnice

Zelené tvárnice prinášajú veľa výhod a vďaka relatívne lacnému riešeniu začínajú byť celkom populárnym riešením ponúkaným na stavebnom trhu najmä pre mestskú a prímestskú štruktúru. Hodia sa do každej pouličnej scenérie a použitá drenáž a zeleň zabezpečuje absorbovanie a z nemalej časti i odparovanie dažďovej vody. 

Výhodou je pestovateľská plocha (i v tomto prípade sa používa rastlinný materiál odolnejší voči extrémnym podmienkam), infiltrácia vody, nízka údržba a relatívne nízke náklady. Tvárnice sú vhodné pre oblasti s ľahkou automobilovou dopravou.

 

Bioklimatický bazén

Bioklimatické bazény sú plytké, vodozádržné oblasti určené na dočasné zhromažďovanie a vsakovanie zozbieranej dažďovej vody. Vsakovacie bazény je vhodné integrovať do existujúceho terénu a okolia čo najjemnejším, sotva postrehnuteľným spôsobom. 

Výška akumulovanej vody sa odporúča do úrovne 72 dňového obdobia na vsak.

Vodozádržné - bioretenčné opatrenia
Vodozádržné - bioretenčné opatrenia

Spolupracujte s nami

Náš tím tvoria vyškolení a kvalifikovaní profesionáli s dlhodobými skúsenosťami. V prípade akýchkoľvek otázok, sme Vám k dispozícii.